Komentarz: Wyrok w sprawie odmowy świadczenia usługi LGBT Business Forum

Komentarz: Wyrok w sprawie odmowy świadczenia usługi LGBT Business Forum

Specjalnie dla Miłość Nie Wyklucza wyrok komentuje Anna Mazurczak, naczelniczka Wydziału Prawa Antydyskryminacyjnego w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich.

Sąd Rejonowy w Łodzi wydał wyrok nakazowy w sprawie odmowy wydrukowania roll-upu LGBT Business Forum i ukarał sprawcę wykroczenia z art. 138 Kodeksu wykroczeń grzywną w kwocie 200 zł. Zgodnie z nim, kto zajmując się zawodowo świadczeniem usług, żąda i pobiera za świadczenie zapłatę wyższą od obowiązującej albo umyślnie bez uzasadnionej przyczyny odmawia świadczenia, do którego jest obowiązany, podlega karze grzywny.

Wyrok nakazowy w postępowaniu w sprawach o wykroczenia sąd wydaje na posiedzeniu niejawnym, bez udziału stron, jeżeli “okoliczności czynu i wina obwinionego nie budzą wątpliwości” (art. 93 Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia). Obwinionemu przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu – samo wniesienie sprzeciwu powoduje, że wyrok nakazowy traci moc, a sprawa podlega rozpoznaniu na zasadach ogólnych.

Sąd Rejonowy w Łodzi wydał zatem wyrok nakazowy, ponieważ nie miał wątpliwości, że doszło do popełnienia wykroczenia przez pracownika drukarni – w związku z wniesieniem sprzeciwu, będzie on miał możliwość przedstawienia argumentów na swoją obronę na rozprawie. Od wyroku, który zostanie wydany, może następnie zostać wniesiona apelacja do Sądu Okręgowego.

Odmowa wykonania usługi organizacji pozarządowej działającej na rzecz praw osób LGBT to przejaw dyskryminacji przez asocjację ze względu na orientację seksualną w dostępie do dóbr i usług. Co prawda dyskryminacja ze względu na orientację seksualną w tym obszarze nie jest zakazana przez obowiązującą w Polsce ustawę z dnia 3 grudnia 2010 r. o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania, jest jednak niezgodna z prawem – osoba, która doświadczyła tego rodzaju dyskryminacji, może domagać się ukarania sprawcy dyskryminacji grzywną za popełnienie wykroczenia, a także zadośćuczynienia za naruszenie dóbr osobistych. O każdym takim przypadku warto także zawiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich.