Formularz zgłoszeniowy

Formularz zgłoszeniowy

FAQWYPEŁNIJ WNIOSEK

Aplikuj o wsparcie z Funduszu Prawo Nie Wyklucza


 

Jeśli Twoja sprawa dotyczy ochrony praw osób LGBT+, a Twoja sytuacja materialna nie pozwala Ci na samodzielne sfinansowanie profesjonalnej pomocy prawnej, możesz złożyć wniosek o wsparcie z Funduszu Prawo Nie Wyklucza. Wniosek znajdziesz na dole strony. Jeśli zostanie rozpatrzony pozytywnie, skontaktujemy Cię z zaufanym prawnikiem lub prawniczką, a następnie pokryjemy ich honorarium i wszystkie inne koszta sprawy. Przed złożeniem wniosku koniecznie zapoznaj się z poniższymi informacji oraz regulaminem dostępnym tutaj.

>>Przejdź do wniosku<<

 Fundusz Prawo Nie Wyklucza – FAQ 

Czy każda osoba może otrzymać wsparcie z Funduszu?

Celem Funduszu jest zapewnienie profesjonalnego wsparcia prawnego osobom LGBT+ (albo działającym na rzecz osób LGBT+) znajdującym się w potrzebie, szczególnie osobom w trudnej sytuacji materialnej. Podstawowym kryterium przyznawania finansowania jest więc kryterium dochodowe – to dlatego prosimy o podanie informacji na ten temat w formularzu. Wniosek może natomiast złożyć każda osoba, której sprawa dotyczy ochrony praw osób LGBT+. Jeśli finansowanie nie zostanie przyznane i tak pomożemy poprzez przekazanie kontaktu do prawnika lub prawniczki, którzy specjalizują się w sprawach danego typu.

Z jaką sprawą mogę zgłosić się o wsparcie Funduszu?

Fundusz Prawo Nie Wyklucza działa w celu ochrony i poprawy sytuacji prawnej osób LGBT+. O wsparcie finansowe można więc zgłosić się z każdą sprawą administracyjną, sądowo-administracyjną, cywilną lub karną, dotyczącą ochrony praw osób LGBT+. Przykładowo, może być to sprawa o sądowe ustalenie płci, o transkrypcję aktu stanu cywilnego, o przestępstwo motywowane uprzedzeniami, o dyskryminację ze względu na orientację seksualną lub tożsamość płciową.

Co oznacza warunek znajdowania się w “trudnej sytuacji materialnej”?

Trudna sytuacja materialna to sytuacja, w której osoba nie może samodzielnie ponieść kosztów pomocy prawnej profesjonalnego prawnika lub prawniczki w danej sprawie, bez narażenia się na znaczny uszczerbek majątkowy lub znaczne trudności w zapewnieniu codziennego utrzymania. Nie ustalamy konkretnego progu dochodowego, bo sytuacje bywają bardzo różne i do każdej z nich podchodzimy indywidualnie, w toku rozpatrywania wniosku.

Czy każda osoba spełniająca kryterium trudnej sytuacji materialnej otrzyma wsparcie?

Niestety, nie możemy tego zagwarantować, mimo że bardzo byśmy chcieli! Budżet Funduszu nie jest nieograniczony i możemy pomóc tylko w takiej ilości spraw, na jaką wystarczą zgromadzone przez Fundusz środki finansowe.

Z tego względu poza kryterium dochodowym w każdej sprawie Rada Konsultacyjna Funduszu podejmuje indywidualną decyzję o przyznaniu pomocy, kierując się też stopniem indywidualnej krzywdy osoby wnioskującej, stanem finansów Funduszu oraz innymi uzasadnionymi przesłankami.
 

Na jakie wsparcie mogę liczyć?

Podstawową formą pomocy ze strony Funduszu jest całościowe sfinansowanie wszelkich kosztów postępowania sądowego, w tym wynagrodzenia prawnika lub prawniczki, do uzyskania prawomocnego wyroku sądu II instancji. W sytuacjach szczególnych możliwe jest jednak przyznanie finansowania częściowego – na zasadach ustalonych wówczas indywidualnie z osobą wnioskującą, albo pomocy prawnej pro bono.

Czy jeśli postępowanie w mojej sprawie już jest w toku, również mogę aplikować o finansowanie?

Tak. Bardzo istotne jest, aby zostało to wyraźnie zaznaczone w opisie sprawy w formularzu oraz aby do wniosku dołączyć wówczas kopię związanych ze sprawą dokumentów – zwłaszcza wydanych już w sprawie decyzji administracyjnych lub orzeczeń sądowych, a także złożonych już pism.

W przypadku szczególnie trudnej sytuacji materialnej możliwe jest również ubieganie się o refundację już poniesionych w sprawie kosztów. Prosimy wówczas o dołączenie do wniosku także dokumentów potwierdzających te koszty.

Jak długo będę czekać na odpowiedź w sprawie wniosku?

Rada konsultacyjna wyda decyzję w sprawie Twojego wniosku w terminie 30 dni, liczonym od momentu złożenia wniosku kompletnego – czyli takiego, który został złożony przez formularz na stronie internetowej Funduszu, zawierał opis sprawy, w tym problemu prawnego i dotychczas podjętych działań, oświadczenie o sytuacji materialnej, uzasadniające niemożność poniesienia kosztów postępowania i pomocy prawnej oraz kopię deklaracji PIT za ostatni rok.

Jeśli Twój wniosek nie będzie kompletny, otrzymasz od nas prośbę o jego uzupełnienie. Wówczas termin 30 dni biegnie od dnia uzupełnienia dokumentów.
 

Co, jeśli nie składałxm deklaracji PIT, bo nie pracuję?

Jeśli jesteś osobą niepracującą, pozostającą na utrzymaniu rodziny lub osoby bliskiej, do wniosku powinnxś dołączyć deklarację PIT osoby, która zapewnia Ci źródło utrzymania (ze wskazaniem ile osób liczy Wasze gospodarstwo domowe). Jeśli nie jest to możliwe (na przykład dlatego, że osoby najbliższe nie wiedzą o Twojej orientacji lub tożsamości), opisz we wniosku te szczególne okoliczności. Skontaktujemy się wówczas z Tobą w celu ustalenia sposobu działania.

Dlaczego muszę czekać na odpowiedź aż 30 dni? Co jeśli moja sprawa jest pilna?

Staramy działać się tak szybko jak możemy. Każdy wniosek musi zostać jednak dokładnie przeanalizowany i przekazany do decyzji Radzie Konsultacyjnej, a następnie Zarządowi Stowarzyszenia. Nie możemy więc obiecać rozpatrzenia wniosku szybciej niż w terminie 30 dni.

Jeśli jednak sprawa jest bardzo pilna, zwłaszcza ze względu na biegnący termin sądowy, np. na wniesienie skargi administracyjnej, bardzo prosimy o wyraźne zaznaczenie tego we wniosku. Postaramy się uwzględnić to rozpatrując wniosek albo skontaktujemy się z Tobą w celu pomocy w organizacji odpłatnej, pilnie potrzebnej pomocy prawnej, o której refundację przez Fundusz będziesz mógł lub mogła ubiegać się później.

Czy jeśli potrzebuję tylko porady prawnej, również mogę zwrócić się do Funduszu?

Fundusz nie udziela porad prawnych i nie świadczy pomocy prawnej bezpośrednio. Celem jego działania jest finansowanie pomocy prawnej świadczonej przez prawników i prawniczki, specjalizujących się w sprawach ochrony praw osób LGBT+.

Jeśli zwrócisz się do Funduszu o wsparcie i otrzymasz decyzję o jego przyznaniu, wówczas skontaktujemy Cię z prawnikiem lub prawniczką, którzy będą prowadzić Twoją sprawę, a których honorarium zostanie pokryte przez Fundusz.

Jeśli decyzja w sprawie wsparcia Funduszu będzie negatywna, wówczas i tak zaproponujemy kontakt z zaufanym prawnikiem lub prawniczką, specjalizującymi się w takich sprawach jak Twoja. Będziesz musiałx pokryć jednak koszt świadczonej przez nich pomocy prawnej samodzielnie.

Czy mam prawo do odwołania od decyzji negatywnej?

Tak, w przypadku, w którym decyzja o przyznaniu pomocy będzie negatywna, możesz w terminie 14 dni od jej otrzymania złożyć odwołanie. Powinno zawierać Twoje imię i nazwisko, oznaczenie decyzji będącej przedmiotem odwołania oraz uzasadnienie wskazujące jakie okoliczności zostały przez Radę pominięte lub niewłaściwie ocenione, w świetle kryteriów przyznawania pomocy społecznej wskazanych w Regulaminie Funduszu Prawo Nie Wyklucza. Odwołanie należy przekazać na adres e-mail: [email protected].

 

 


Wypełnij wniosek

Twoje dane

Opisz swoją sprawę

Opisz swoją sytuację materialną

Podaj przybliżoną kwotę brutto miesięcznie
Click or drag files to this area to upload. You can upload up to 5 files.
Nie rozpatrzymy Twojego wniosku, jeśli nie dołączysz do niego deklaracji PIT za ostatni rok – swojej lub osoby, na której utrzymaniu pozostajesz. Sprawdź w FAQ, dlaczego jej potrzebujemy i co zrobić jeśli jej nie masz. Poza tym dołącz kopie wszystkich związanych ze sprawą dokumentów.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

REGULAMIN UDZIELANIA POMOCY SPOŁECZNEJ PRZEZ STOWARZYSZENIE MIŁOŚĆ NIE WYKLUCZA
- REGULAMIN FUNDUSZU „PRAWO NIE WYKLUCZA”

Postanowienia ogólne

§1
Regulamin Funduszu „Prawo nie wyklucza”, zwany dalej „regulaminem”, określa cele, zasady i zakres udzielania pomocy społecznej przez Stowarzyszenie Miłość Nie Wyklucza z siedzibą w Warszawie przy ul. Wspólnej 61/102, 00-687, wpisane do Rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej pod numerem 0000485267, REGON 147146362, NIP 5272712763, posiadającego status Organizacji Pożytku Publicznego, zwane dalej „Stowarzyszeniem”.

§2
Stowarzyszenie udziela pomocy społecznej na podstawie niniejszego regulaminu oraz Statutu Stowarzyszenia, w ramach działalności statutowej i dla realizacji swoich statutowych celów.

§3
Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:

Pomocy społecznej – należy przez to rozumieć pomoc osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych osób poprzez świadczenia pieniężne lub niepieniężne, stanowiącą formę nieodpłatnej działalności pożytku publicznego w rozumieniu odrębnych przepisów o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, udzielaną przez Stowarzyszenie na podstawie niniejszego regulaminu.
Pomocy prawnej – należy przez to rozumieć usługę specjalistycznej pomocy prawnej świadczonej przez adwokata/adwokatkę lub radcę/radczynię prawnego/prawną, obejmującą reprezentację przed organami administracji i sądami, której szczegółowy zakres i warunki określa niezależna umowa.
Funduszu – należy przez to rozumieć Fundusz „Prawo nie wyklucza”, prowadzony przez Stowarzyszenie i stanowiący część jego budżetu, w celu gromadzenia środków finansowych na świadczenia w ramach pomocy społecznej udzielanej na podstawie niniejszego regulaminu.
Wnioskodawcy/czyni – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która aplikuje o pomoc społeczną Stowarzyszenia.
Finansowaniu – należy przez to rozumieć pokrycie, w całości lub w części, kosztów pomocy prawnej, w tym wynagrodzenia pełnomocnika/pełnomocniczki oraz opłat sądowych lub skarbowych, lub ich refundację.
Sprawie – należy przez to rozumieć sprawę administracyjną, sądowo-administracyjną, cywilną lub karną, dotyczącą ochrony praw osób LGBT+.
Radzie konsultacyjnej – należy przez to rozumieć osoby cechujące się nieposzlakowaną opinią i autorytetem społecznym, powołane przez Zarząd Stowarzyszenia Miłość Nie Wyklucza, których działania koordynuje Osoba Przewodnicząca, wskazana przez Zarząd Stowarzyszenia Miłość Nie Wyklucza.
Osobie koordynującej – należy przez to rozumieć specjalistę/specjalistkę ds. ochrony praw osób LGBT+, którego/którąj Stowarzyszenie Miłość Nie Wyklucza wyznaczyło do koordynacji udzielania pomocy społecznej w ramach działań Stowarzyszenia.
Zarządzie – należy przez to rozumieć Zarząd Stowarzyszenia Miłość Nie Wyklucza.
Wniosku - należy przez to rozumieć wniosek o udzielenie pomocy społecznej przez Stowarzyszenie Miłość Nie Wyklucza.

Zakres i warunki udzielania pomocy społecznej

§3
Pomoc społeczna udzielana jest poprzez:

Świadczenia pieniężne, przyznawane w celu całościowego lub częściowego finansowania lub refundacji pomocy prawnej lub opłat sądowych lub skarbowych, w sprawach dotyczących ochrony praw osób LGBT+.
Świadczenia niepieniężne, w formie specjalistycznej pomocy prawnej, w sprawach dotyczących ochrony praw osób LGBT+.

§4
Pomoc społeczna może być udzielona osobom, które spełniają jednocześnie oba poniższe warunki, tj.:

Znajdują się w trudnej sytuacji życiowej, w szczególności materialnej, przez co nie mogą samodzielnie ponieść kosztów pomocy prawnej lub opłat sądowych lub skarbowych w danej sprawie, bez narażenia się na znaczny uszczerbek majątkowy lub znaczne trudności w zapewnieniu codziennego utrzymania.
Potrzebują pomocy prawnej lub finansowania w sprawie dotyczącej ochrony praw osób LGBT+, w szczególności jako osoby LGBT+, osoby działające na rzecz osób LGBT+ lub w inny sposób związane z osobami LGBT+.

Zasady udzielania pomocy społecznej

§5
Pomoc społeczna udzielana jest wyłącznie na wniosek, osobom spełniającym warunki wskazane w §4, w drodze określonej poniżej procedury, w granicach budżetu Funduszu. Złożenie wniosku nie jest jednoznaczne z przyznaniem pomocy społecznej, a Stowarzyszenie zastrzega sobie prawo odmowy jej przyznania.

§6
Składanie wniosku

Wniosek o pomoc społeczną składa się poprzez formularz online, na stronie internetowej https://mnw.org.pl/prawo/, w ramach naboru ciągłego.
Co do zasady, rozpatrywane będą wyłącznie wnioski złożone w ww. trybie, według wzoru wniosku dostępnego pod ww. adresem internetowym. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszczalne jest złożenie wniosku w formie pisemnej, poprzez przekazanie go osobie koordynującej lub Zarządowi, osobiście lub przesyłką pocztową.
Wniosek musi być uzasadniony i zawierać wyjaśnienie trudnej sytuacji, zwłaszcza materialnej, osoby wnioskującej.
Zgodnie z wzorem, wniosek musi zawierać:
opis sprawy, w tym problemu prawnego i dotychczas podjętych działań;
oświadczenie o sytuacji materialnej, uzasadniające niemożność poniesienia kosztów pomocy prawnej bez narażenia się na znaczny uszczerbek majątkowy i trudności w zapewnieniu codziennego utrzymania;
kopię deklaracji PIT za ostatni rok osoby wnioskującej lub osoby, na której utrzymaniu osoba wnioskująca pozostaje. W szczególnie uzasadnionych przypadkach osoba koordynująca, w porozumieniu z Zarządem, może dopuścić inny dokument poświadczający sytuację materialną osoby wnioskującej.
Do wniosku można dołączyć dodatkowo kopie związanej ze sprawą dokumentacji, zwłaszcza wniesionych już w sprawie pism procesowych lub wydanych decyzji lub postanowień właściwych organów.
Jeśli wniosek dotyczy refundacji kosztów już poniesionych w ramach sprawy będącej w toku, należy dołączyć do niego dokumenty potwierdzające poniesione koszta.
Tylko wniosek złożony zgodnie z powyższymi postanowieniami uznaje się za wniosek złożony poprawnie.
W przypadku poprawnego złożenia wniosku osoba koordynująca poinformuje osobę wnioskującą w terminie 7 dni o przyjęciu wniosku i kolejnych krokach w celu jego rozpatrzenia, w drodze wiadomości email przekazanej na adres email wskazany we wniosku lub telefonicznie.
W przypadku złożenia wniosku niekompletnego lub w inny sposób uchybiającego powyższym postanowieniom, osoba koordynująca poinformuje osobę wnioskującą, w terminie 7 dni, w drodze wiadomości email przekazanej na adres email wskazany we wniosku lub telefonicznie, o uchybieniach i właściwym sposobie uzupełnienia braków Za dzień poprawnego złożenia wniosku uznaje się wówczas dzień przekazania przez osobę wnioskującą niezbędnych uzupełnień.
W przypadku nieuzupełnienia braków, o których mowa w §6 pkt 9, przez osobę wnioskującą w terminie 30 dni, wniosek zostaje uznany przez osobę koordynującą jako wadliwy formalnie, co oznacza odrzucenie wniosku bez rozpatrzenia, o czym osoba wnioskująca zostanie niezwłocznie poinformowana przez osobę koordynującą w drodze wiadomości email na adres email wskazany we wniosku, lub telefonicznie

§8
Rozpatrywanie wniosku

Decyzję o przyznaniu pomocy społecznej podejmuje każdorazowo Rada Konsultacyjna, po zasięgnięciu opinii Zarządu, w terminie 30 dni od dnia poprawnego złożenia wniosku.
Rada Konsultacyjna podejmuje decyzję na podstawie kryteriów wskazanych w niniejszym regulaminie, uwzględniając:
sytuację życiową, zwłaszcza materialną, osoby wnioskującej, pod kątem spełnienia warunku wskazanego w §4 pkt 1;
przedmiot sprawy, pod kątem spełnienia warunku wskazanego w §4 pkt 2;
stopień indywidualnej krzywdy doświadczonej przez osobę wnioskującą w związku ze sprawą;
szacunkowy koszt pomocy prawnej w danej sprawie;
stan finansów Funduszu;
inne uzasadnione przesłanki mogące wpływać na ocenę wniosku.
Rada Konsultacyjna podejmuje decyzje po dyskusji i zasięgnięciu opinii Zarządu, na posiedzeniu zwołanym i prowadzonym przez osobę koordynującą. Opinia Zarządu może być przedstawiona Radzie przez osobę koordynującą, co stanowi realizację wymogu wskazanego w niniejszym postanowieniu.
Rada Konsultacyjna podejmuje decyzje w duchu konsensusu zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej ⅗ osób członkowskich Rady. W przypadku braku większości zwykłej decyduje głos Osoby Przewodniczącej Rady.
Rada Konsultacyjna może głosować także korespondencyjnie, za pomocą środków elektronicznego porozumiewania się na odległość, w trakcie posiedzenia Rady lub poza nim. W sytuacji głosowania nad wnioskiem bez posiedzenia, wymagane jest oddanie głosu przez wszystkie osoby członkowskie Rady, chyba że głos nie zostanie oddany w ciągu 7 dni od dnia ogłoszenia rozpoczęcia głosowania poza posiedzeniem. Przepisy o kworum stosuje się wówczas odpowiednio.


§8
Decyzje Rady Konsultacyjnej


Rada Konsultacyjna podejmuje decyzje o przyznaniu pomocy społecznej w formie świadczenia pieniężnego lub niepieniężnego albo decyzję o odmowie przyznania pomocy społecznej.
Decyzja Rady wymaga formy pisemnej i jest podpisywana przez Osobę Przewodniczącą Rady.
Decyzja o przyznaniu pomocy społecznej zawiera wskazanie formy tej pomocy, a w przypadku przyznania świadczenia pieniężnego, wysokość finansowania lub refundacji wraz z określeniem sposobu i harmonogramu jego wypłaty.
Decyzja o odmowie przyznania pomocy społecznej wymaga uzasadnienia w świetle kryteriów wskazanych w niniejszym regulaminie.
Decyzję Rady osoba koordynująca lub osoba przewodnicząca Rady niezwłocznie przekazują do podpisu Zarządowi.
Zarząd podpisuje decyzję Rady w terminie 7 dni od jej otrzymania. W uzasadnionych przypadkach, w szczególności jeśli decyzja Rady została podjęta z naruszeniem niniejszego regulaminu lub Statutu Stowarzyszenia albo pozostaje w sprzeczności z realizacją celów Stowarzyszenia lub może grozić naruszeniem jego dobrego imienia, Zarząd może uchylić decyzję Rady, wskazując przyczyny uchylenia i przekazując sprawę do ponownego rozpoznania. Jeśli przyczyny uchylenia decyzji przez Zarząd nie ustaną po ponownym wydaniu przez Radę decyzji w sprawie tego samego wniosku, Zarząd uchyla obie decyzje, ze skutkiem odmowy przyznania pomocy społecznej. Odwołanie od decyzji Zarządu w takiej sytuacji nie przysługuje.
Osoba wnioskująca jest informowana o decyzji wiadomością e-mail, na adres e-mail wskazany we wniosku, lub pisemnie, w przypadku wniosków złożonych w formie pisemnej, w terminie 7 dni od dnia podpisania decyzji przez Zarząd.
W przypadku decyzji o przyznaniu pomocy społecznej osoba wnioskująca podpisuje pokwitowanie przyjęcia świadczenia pomocy społecznej, zawierające szczegóły udzielanego świadczenia, w tym jego formę, wskazanie osoby pełnomocnika/pełnomocniczki, która będzie świadczyć pomoc prawną w sprawie, a w przypadku świadczenia pieniężnego, harmonogram i metodę jego wypłaty. Wybór pełnomocnika/pełnomocniczki może zostać ustalony w porozumieniu z osobą wnioskującą.
W przypadku decyzji o odmowie przyznania pomocy społecznej, osoba wnioskująca jest informowana o możliwości i warunkach skorzystania z odpłatnej pomocy prawnej prawników/prawniczek współpracujących ze Stowarzyszeniem.

§8
Prawo do odwołania

Osobie wnioskującej przysługuje prawo odwołania się od decyzji Rady Konsultacyjnej o odmowie przyznania pomocy społecznej.
Odwołanie zawiera:
imię i nazwisko osoby wnioskującej;
oznaczenie decyzji będącej przedmiotem odwołania;
uzasadnienie, wskazujące jakie okoliczności zostały przez Radę pominięte lub niewłaściwie ocenione, w świetle kryteriów przyznawania pomocy społecznej wskazanych w niniejszym regulaminie.
Odwołanie składa się do Zarządu, w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji o decyzji, na adres email [email protected]
W przypadku braków formalnych odwołania, osoba je składająca może zostać wezwana do ich uzupełnienia we wskazanym terminie.
Zarząd rozpatruje odwołanie w terminie 14 dni od jego otrzymania, wydając decyzję o jego oddaleniu lub uwzględnieniu.
Uwzględniając odwołanie, Zarząd podejmuje jednocześnie decyzję o przyznaniu pomocy społecznej. Postanowienia §8 stosuje się odpowiednio.

Przetwarzanie danych osobowych

§9
Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) informujemy, że administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie Miłość Nie Wyklucza. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych, w tym w celu realizacji praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych można skontaktować się z administratorem pod adresem mailowym [email protected]
Dane osobowe są przetwarzane przez administratora w celu:
przyznania pomocy społecznej przez Stowarzyszenie tj. w celu oceny wniosku, analizy sprawy i wydania przez Radę Konsultacyjną decyzji o przyznaniu lub odmowie przyznania pomocy społecznej, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, czyli niezbędności przetwarzania do wykonania umowy lub do podjęcia działań na przed zawarciem umowy, przez okres obowiązywania umowy oraz przez czas niezbędny do dokonania rozliczeń po jej zakończeniu;
w celu prowadzenia lub analizy sprawy (w zakresie, w jakim w przetwarzane będą dane wrażliwe, np. dane dotyczące orientacji seksualnej) podstawą przetwarzania jest art. 9 ust. 2 lit. d) RODO, czyli dokonywania przetwarzania w ramach działalności Stowarzyszenia w zakresie, w jakim dotyczy to osób będących jego członkami lub utrzymujących z nim stałe kontakty w związku z jego celami. W tym zakresie zapewniamy, że dane osobowe nie są ujawniane podmiotom trzecim bez zgody osoby, której dane dotyczą;
w przypadku odmowy przyznania pomocy społecznej, ale przy dalszej chęci skorzystania z pomocy prawnej, w celu skontaktowania osoby wnioskującej z prawnikiem/prawniczką świadczącą pomoc prawną w tym zakresie, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, czyli na podstawie zgody, przez czas niezbędny
spełnienia ciążących na administratorze obowiązków prawnych np. wystawienia lub przechowywania faktur i innych dokumentów księgowych, realizacji obowiązków podatkowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, przez okres wymagany przez odpowiednie przepisy prawa;
dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, w tym w celu prowadzenia wewnętrznych postępowań wyjaśniających, co jest prawnie uzasadnionym interesem administratora, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, przez okres przedawnienia roszczeń cywilnych, wynikających z przepisów prawa.
Podanie danych osobowych przetwarzanych w celu przyznania pomocy społecznej ma charakter dobrowolny, ale podanie danych oznaczonych (*) jest niezbędne do skutecznego złożenia wniosku o pomoc społeczną.
Dane osobowe mogą zostać udostępnione osobom działającym w ramach Stowarzyszenia, zwłaszcza Radzie Konsultacyjnej.
W związku z przetwarzaniem danych osobowych osobie wnioskującej przysługują następujące prawa:
gdy podstawą prawną przetwarzania jest zgoda, prawo do jej wycofania w każdym czasie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, czyli prawo do uzyskania potwierdzenia czy Administrator przetwarza dane oraz informacji dotyczących takiego przetwarzania;
prawo do sprostowania danych, jeżeli dane przetwarzane przez Administratora są nieprawidłowe lub niekompletne;
prawo żądania od Administratora usunięcia danych;
prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych;
prawo do przenoszenia danych, czyli, w określonych okolicznościach, prawo do otrzymania dostarczonych Administratora danych osobowych oraz przesłania ich innemu administratorowi;
prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora lub wobec przetwarzania w celu marketingu bezpośredniego;
prawo wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu lub pracy osoby, której dane dotyczą lub ze względu na miejsce domniemanego naruszenia RODO

 


Fundusz jest prowadzony przez: