Formularz zgłoszeniowy

Formularz zgłoszeniowy

FAQWYPEŁNIJ WNIOSEK

Aplikuj o wsparcie z Funduszu Prawo Nie Wyklucza

Jeśli Twoja sprawa dotyczy ochrony praw osób LGBT+, a Twoja sytuacja materialna nie pozwala Ci na samodzielne sfinansowanie profesjonalnej pomocy prawnej, możesz złożyć wniosek o wsparcie z Funduszu Prawo Nie Wyklucza. Jeśli zostanie rozpatrzony pozytywnie skontaktujemy Cię z zaufanym prawnikiem lub prawniczką, a następnie pokryjemy ich honorarium i wszystkie inne koszta sprawy. Przed złożeniem wniosku koniecznie zapoznaj się z poniższymi informacji oraz regulaminem dostępnym tutaj.

 

 


 

Fundusz Prawo Nie Wyklucza – FAQ 

Z jaką sprawą mogę zgłosić się o wsparcie Funduszu?

Fundusz Prawo Nie Wyklucza działa w celu ochrony i poprawy sytuacji prawnej osób LGBT+. O wsparcie finansowe można więc zgłosić się z każdą sprawą administracyjną, sądowo-administracyjną, cywilną lub karną, dotyczącą ochrony praw osób LGBT+. Przykładowo, może być to sprawa o sądowe ustalenie płci, o transkrypcję aktu stanu cywilnego, o przestępstwo motywowane uprzedzeniami, o dyskryminację ze względu na orientację seksualną lub tożsamość płciową.

Czy każda osoba może otrzymać wsparcie z Funduszu?

Celem Funduszu jest zapewnienie profesjonalnego wsparcia prawnego osobom ze społeczności LGBT+ znajdującym się w potrzebie, szczególnie osobom w trudnej sytuacji materialnej i społecznej. Podstawowym kryterium przyznawania finansowania jest więc kryterium dochodowe – to dlatego prosimy o podanie informacji na ten temat w formularzu. Wniosek może natomiast złożyć każda osoba, której sprawa dotyczy ochrony praw osób LGBT+. Jeśli finansowanie nie zostanie przyznane i tak pomożemy poprzez przekazanie kontaktu do prawnika lub prawniczki, którzy specjalizują się w sprawach danego typu.

Co oznacza warunek znajdowania się w “trudnej sytuacji materialnej”?

Trudna sytuacja materialna to sytuacja, w której osoba nie może samodzielnie ponieść kosztów pomocy prawnej profesjonalnego prawnika lub prawniczki, bez narażenia się na znaczny uszczerbek majątkowy lub znaczne trudności w zapewnieniu codziennego utrzymania. Nie ustalamy konkretnego progu dochodowego, bo sytuacje bywają bardzo różne i do każdej z nich podchodzimy indywidualnie, w toku rozpatrywania wniosku.

Czy każda osoba spełniająca kryterium trudnej sytuacji materialnej otrzyma wsparcie?

Niestety nie możemy tego zagwarantować – mimo, że bardzo byśmy chcieli! Budżet Funduszu nie jest nieograniczony i możemy pomóc tylko w takiej ilości spraw, na jaką wystarczą zgromadzone przez Fundusz środki finansowe. 

Z tego względu poza kryterium dochodowym w każdej sprawie osoba koordynująca Fundusz i Rada Konsultacyjna podejmują indywidualną decyzję o przyznaniu finansowania, kierując się też stopniem indywidualnej krzywdy osoby wnioskującej oraz możliwością przeprowadzenia w danej sprawie postępowania strategicznego (czyli takiego, którego celem jest doprowadzenie do orzeczenia o charakterze precedensowym dla danego typu spraw, zwiększającego ochronę prawną osób LGBT+.).

Na jak wysokie wsparcie finansowe mogę liczyć?

Podstawową formą wsparcia ze strony Funduszu jest całościowe sfinansowanie wszelkich kosztów postępowania sądowego, w tym wynagrodzenia prawnika lub prawniczki, do uzyskania prawomocnego wyroku sądu II instancji. W sytuacjach szczególnych możliwe jest jednak przyznanie finansowania częściowego – na zasadach ustalonych wówczas indywidualnie z osobą wnioskującą.

Czy jeśli postępowanie w mojej sprawie już jest w toku również mogę aplikować o finansowanie?

Tak. Bardzo istotne jest aby zostało to wyraźnie zaznaczone w opisie sprawy w formularzu oraz aby do wniosku dołączyć wówczas kopię związanych ze sprawą dokumentów – zwłaszcza wydanych już w sprawie decyzji administracyjnych lub orzeczeń sądowych, a także złożonych już pism. 

W sytuacji szczególnie trudnej sytuacji materialnej, możliwe jest również ubieganie się o refundację już poniesionych w sprawie kosztów. Prosimy wówczas o dołączenie do wniosku także dokumentów potwierdzających te koszty.

Jak długo będę czekać na odpowiedź w sprawie wniosku?

Rada konsultacyjna wyda decyzję w sprawie Twojego wniosku w terminie 30 dni, liczonym od momentu złożenia wniosku kompletnego – czyli takiego, który został złożony przez formularz na stronie internetowej Funduszu, zawierał opis sprawy, w tym problemu prawnego i dotychczas podjętych działań, oświadczenie o sytuacji materialnej, uzasadniające niemożność poniesienia kosztów postępowania i pomocy prawnej oraz dokument poświadczający trudną sytuację materialną – np. zaświadczenie o zarobkach, kopia deklaracji PIT za ostatni rok.

Jeśli Twój wniosek nie będzie kompletny otrzymasz od nas prośbę o jego uzupełnienie. Wówczas termin 30 dni biegnie od dnia uzupełnienia dokumentów.

Dlaczego muszę czekać na odpowiedź aż 30 dni? Co jeśli moja sprawa jest pilna?

Staramy działać się tak szybko jak możemy. Każdy wniosek musi zostać jednak dokładnie przeanalizowany przez osobę koordynująca Funduszu i przekazany do ostatecznej decyzji Radzie Konsultacyjnej, której członkami i członkiniami są osoby zaangażowane zawodowo, naukowo i społecznie w wiele działań. Nie możemy więc obiecać rozpatrzenia wniosku szybciej niż w terminie 30 dni. 

Jeśli jednak sprawa jest bardzo pilna, zwłaszcza ze względu na biegnący termin sądowy, np. na wniesienie skargi administracyjnej, bardzo prosimy o wyraźne zaznaczenie tego we wniosku. Postaramy się uwzględnić to rozpatrując wniosek albo skontaktujemy się z Tobą w celu pomocy w organizacji odpłatnej, pilnie potrzebnej pomocy prawnej, o której refundację przez Fundusz będziesz mógł lub mogła ubiegać się później.

Czy jeśli potrzebuję tylko porady prawnej również mogę zwrócić się do Funduszu?

Fundusz nie udziela porad prawnych i nie świadczy pomocy prawnej bezpośrednio. Celem jego działania jest finansowanie pomocy prawnej świadczonej przez prawników i prawniczki, spcecjalizujących się w sprawach ochrony praw osób LGBT+. 

Jeśli zwrócisz się do Funduszu o wsparcie i otrzymasz decyzję o jego przyznaniu, wówczas skontaktujemy Cię z prawnikiem lub prawniczką, którzy będą prowadzić Twoją sprawę, a których honorarium zostanie pokryte przez Fundusz. 

Jeśli decyzja w sprawie wsparcia Funduszu będzie negatywna, wówczas i tak zaproponujemy kontakt z zaufanym prawnikiem lub prawniczką, specjalizującymi się w takich sprawach jak Twoja. Będziesz musiał/a pokryć jednak koszt świadczonej przez nich pomocy prawnej samodzielnie.

 

 


 

Wypełnij wniosek

Twoje dane

Opisz swoją sprawę

Opisz swoją sytuację materialną

Podaj przybliżoną kwotę brutto miesięcznie
Click or drag files to this area to upload. You can upload up to 5 files.
Koniecznie załącz dokument potwierdzający Twoją sytuację materialną (np. zaświadczenie o zarobkach, o zasiłku, PIT) ORAZ dokumenty związane ze sprawą (zwłaszcza decyzje administracyjne, orzeczenia sądowe lub pisma procesowe).

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

REGULAMIN FUNDUSZU “PRAWO NIE WYKLUCZA”

Postanowienia ogólne

§1
Regulamin Funduszu “Prawo nie wyklucza”, zwany dalej „regulaminem”, określa cele, zasady i zakres udzielania finansowania na pomoc prawną ze środków Funduszu, prowadzonego przez Stowarzyszenie Miłość Nie Wyklucza, z siedzibą w Warszawie przy ul. Wspólnej 61/102, 00-687 Warszawa, wpisane do tt, pod numerem 0000485267, REGON 147146362, NIP 5272712763.

§2
Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o
1. Pomocy prawnej - należy przez to rozumieć usługę profesjonalnej pomocy prawnej świadczonej przez adwokata/kę lub radcę/zynię prawnego/ą, obejmującej reprezentację przed organami administracji i sądami, której szczegółowy zakres i warunki określa niezależna umowa zawierana z wnioskodawcą/czynią po decyzji o przyznaniu finansowania z Funduszu.
2. Funduszu - należy przez to rozumieć Fundusz “Prawo nie wyklucza”, prowadzony przez Stowarzyszenie Miłość Nie Wyklucza, stanowiący część budżetu Stowarzyszenia, działający zgodnie z celami wskazanymi w niniejszym regulaminie.
3. Wnioskodawcy/zyni - należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która aplikuje o finansowanie z Funduszu.
4. Finansowaniu - należy przez to rozumieć pokrycie, w całości lub w części, kosztów Pomocy prawnej, w tym wynagrodzenia pełnomocnika/niczki oraz kosztów sądowych, lub ich refundację.
5. Sprawie - należy przez to rozumieć sprawę administracyjną, sądowo-administracyjną, cywilną lub karną, dotyczącą ochrony praw osób LGBT+.
6. Postępowaniu strategicznym - należy przez to rozumieć postępowanie sądowe, którego celem jest doprowadzenie do orzeczenia o charakterze precedensowym dla danego typu spraw, zwiększającego ochronę prawną osób LGBT+.
7. Radzie konsultacyjnej - należy przez to rozumieć osoby cechujące się nieposzlakowaną opinią i autorytetem społecznym, powołane przez Zarząd Stowarzyszenia Miłość Nie Wyklucza, których działania koordynuje Przewodniczacy/a, wskazany/a przez Zarząd Stowarzyszenia Miłość Nie Wyklucza.
8. Osobie koordynującej - należy przez to rozumieć specjalistę/kę ds. ochrony praw osób LGBT+, któremu/ej Stowarzyszenie Miłość Nie Wyklucza zleciło koordynację działalności Funduszu
9. Cenniku - należy przez to rozumieć wycenę pomocy prawnej w poszczególnych typach spraw, uwzględniającą stałe koszty sądowe i standardowe honoraria prawników/czek współpracujących z Funduszem.
Fundusz

§3
Główne cele Funduszu
1. Umożliwienie i ułatwienie potrzebującym pomocy prawnej członkom/kiniom społeczności LGBT+ nawiązania kontaktu z prawnikami/czkami specjalizującymi się w sprawach dotyczących ochrony praw osób LGBT+, w tym w prowadzeniu postępowań precedensowych.
2. Udzielanie całościowego lub częściowego Finansowania na pomoc prawną osobom w potrzebie, szczególnie osobom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej i społecznej, które są członkami/kiniami społeczności LGBT+ lub ich sprawy dotyczą naruszenia prawa ze względu na orientację seksualną lub tożsamość / ekspresję płciową.

§4
Pozostałe cele Funduszu
1. Ułatwianie nawiązywania kontaktów między prawnikami zajmującymi się sprawami dotyczącymi ochrony praw osób LGBT+.
2. Edukacja prawna członków i członkiń społeczności LGBT+ oraz ogółu społeczeństwa na temat problemów prawnych społeczności LGBT+.
3. Zwiększenie świadomości prawników na temat nierówności społecznych i prawnych, jakich doświadcza społeczność LGBT+.
4. Reagowanie na nadużycia prawa przez organy władzy publicznej, zwłaszcza organy ścigania.

§5
Granice działalności Funduszu
1. Fundusz nie udziela porad prawnych i nie prowadzi pomocy prawnej bezpośrednio.
Fundusz udziela Finansowania wyłącznie na sprawy dotyczące ochrony praw osób LGBT+.
Fundusz nie prowadzi telefonu interwencyjnego i co do zasady nie świadczy pomocy interwencyjnej.

Finansowanie

§6
Kryteria przyznawania finansowania
1. Zgodnie z celami Funduszu określonymi w niniejszym regulaminie, Finansowanie Pomocy prawnej przyznawane jest osobom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej, które nie mogą samodzielnie ponieść kosztów pomocy prawnej określonych w cenniku, bez narażenia się na znaczny uszczerbek majątkowy lub znaczne trudności w zapewnieniu codziennego utrzymania.
2. Spośród spraw Wnioskodawców/czyń spełniających powyższe kryterium dochodowe, Osoba koordynująca przy współpracy z Radą konsultacyjną przyznają Finansowanie całościowe lub częściowe, w granicach budżetu Funduszu, według swobodnej oceny, kierując się stopniem indywidualnej krzywdy Wnioskodawcy/czyni oraz możliwością przeprowadzenia w danej sprawie Postępowania strategicznego.

§7
Procedura składania wniosku o finansowanie
1. Wniosek o Finansowanie Pomocy prawnej składa się online, na stronie internetowej https://mnw.org.pl/prawo/ w ramach naboru ciągłego.
2. Rozpatrywane będą wyłącznie wnioski złożone w ww. trybie, według wzoru wniosku dostępnego w zakładce „Ubiegaj się o finansowanie pomocy prawnej”.
3. Wniosek, zgodnie z wzorem, musi zawierać:
- Opis sprawy, w tym problemu prawnego i dotychczas podjętych działań;
- Oświadczenie o sytuacji materialnej, uzasadniające niemożność poniesienia kosztów postępowania i pomocy prawnej bez narażenia się na znaczny uszczerbek majątkowy i trudności w zapewnieniu codziennego utrzymania;
- Dokument poświadczający trudną sytuację materialną - np. zaświadczenie o zarobkach, kopia deklaracji PIT za ostatni rok.
4. Do wniosku można dołączyć dodatkowo kopie związanej ze sprawą dokumentacji.
5. Jeśli wniosek dotyczy refinansowania kosztów już poniesionych w ramach sprawy będącej w toku, należy dołączyć do niego dokumenty potwierdzające poniesione koszta.

§8
Procedura rozpatrywania wniosku i przyznawania Finansowania
1. Wnioski spełniające kryterium dochodowe są poddawane analizie merytorycznej przez Osobę koordynującą, z uwzględnieniem kryteriów wskazanych w niniejszym regulaminie.
2. Osoba koordynująca przekazuje Radzie konsultacyjnej do zatwierdzenia wnioski o przyznanie Finansowania lub jego odmowę.
3. Rada konsultacyjna podejmuje decyzję zatwierdzającą finansowanie lub jego odmowę zwykłą większością głosów, w terminie 14 dni od dnia przekazania wniosku przez Osobę koordynującą. Brak odpowiedzi członka/kini Rady konsultacyjnej w ww. terminie uznaje się za akceptację wniosku Osoby koordynującej. W przypadku braku większości zwykłej decyduje głos Przewodniczącego/ej Rady.
4. Wnioskodawca/czyni jest informowany/a o decyzji wiadomością e-mail, na adres e-mail wskazany we wniosku, w terminie 30 dni od dnia poprawnego złożenia wniosku.
5. W przypadku nieprzyznania finansowania Wnioskodawca/czyni jest informowany/a o możliwości i warunkach skorzystania z odpłatnej pomocy prawnej prawników/czek współpracujących z Funduszem, według Cennika.
6. W przypadku przyznania finansowania sprawy w całości lub w części, Fundusz, Wnioskodawcy/zyni i prawnik/czka lub prawnicy, którzy poprowadzą Sprawę, zawierają niezależne umowy, określające szczegółowe warunki i zakres Pomocy prawnej oraz pokrycia jej kosztów.

Przetwarzanie danych osobowych

§9
1. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) informujemy, że administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie Miłość Nie Wyklucza. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych, w tym w celu realizacji praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych można skontaktować się z administratorem: pod adresem mailowym [email protected]
2. Dane osobowe są przetwarzane przez administratora w celu:
- przyznania finansowania na pomoc prawną z Funduszu tj. w celu oceny wniosku, analizy sprawy i wydania przez Radę Konsultacyjną decyzji o przyznaniu lub odmowie przyznania finansowania, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, czyli niezbędności przetwarzania do wykonania umowy lub do podjęcia działań na przed zawarciem umowy, przez okres obowiązywania umowy oraz przez czas niezbędny do dokonania rozliczeń po jej zakończeniu;
- w celu prowadzenia lub analizy sprawy (w zakresie w jakim w przetwarzane będą dane wrażliwe, np. dane dotyczące orientacji seksualnej) podstawą przetwarzania jest art. 9 ust. 2 lit. d) RODO, czyli dokonywania przetwarzania w ramach działalności Stowarzyszenia w zakresie w jakim dotyczy to osób będących jego członkami lub utrzymujących z nim stałe kontakty w związku z jego celami. W tym zakresie zapewniamy, że dane osobowe nie są ujawniane podmiotom trzecim bez zgody osoby, której dane dotyczą;
- w przypadku odmowy przyznania finansowania, ale przy dalszej chęci skorzystania z pomocy prawnej, w celu skontaktowania osoby wnioskującej o pomoc prawną z prawnikiem/prawniczką świadczącą pomoc w tym zakresie, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, czyli na podstawie zgody, przez czas niezbędny;
- spełnienia ciążących na administratorze obowiązków prawnych np. wystawienia lub przechowywania faktur i innych dokumentów księgowych, realizacji obowiązków podatkowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, przez okres wymagany przed odpowiednie przepisy prawa;
- dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, w tym w celu prowadzenia wewnętrznych postępowań wyjaśniających, co jest prawnie uzasadnionym interesem administratora, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, przez okres przedawnienia roszczeń cywilnych, wynikających z przepisów prawa.
3. Podanie danych osobowych przetwarzanych w celu przyznania finansowania ma charakter dobrowolny, ale podanie danych oznaczonych (*) jest niezbędne do skutecznego złożenia wniosku o finansowanie pomocy prawnej i zawarcia umowy o finansowanie.
4. Dane osobowe mogą zostać udostępnione osobom działającym w ramach Stowarzyszenia, zwłaszcza Radzie Konsultacyjnej.
5. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Panu/Pani następujące prawa:
- gdy podstawą prawną przetwarzania jest zgoda, prawo do jej wycofania w każdym czasie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
- prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, czyli prawo do uzyskania potwierdzenia czy Administrator przetwarza dane oraz informacji dotyczących takiego przetwarzania;
- prawo do sprostowania danych, jeżeli dane przetwarzane przez Administratora są nieprawidłowe lub niekompletne;
- prawo żądania od Administratora usunięcia danych;
- prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych;
- prawo do przenoszenia danych, czyli, w określonych okolicznościach, prawo do otrzymania dostarczonych Administratora danych osobowych oraz przesłania ich innemu administratorowi;
- prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora lub wobec przetwarzania w celu marketingu bezpośredniego;
- prawo wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu lub pracy osoby, której dane dotyczą lub ze względu na miejsce domniemanego naruszenia RODO.

 


Fundusz jest prowadzony przez: