Formularz zgłoszeniowy

Formularz zgłoszeniowy

FAQWYPEŁNIJ WNIOSEK

Uwaga! Nabór wniosków jest czasowo wstrzymany. Informacja na temat ponownego otwarcia formularza pojawi się na naszym Facebooku i w newsletterze.

Wciąż możesz zapisać się na bezpłatne konsultacje prawne w sprawach osób transpłciowych.

 

Aplikuj o wsparcie z Funduszu Prawo Nie Wyklucza

Jeśli Twoja sprawa dotyczy ochrony praw osób LGBT+, a Twoja sytuacja materialna nie pozwala Ci na samodzielne sfinansowanie profesjonalnej pomocy prawnej, możesz złożyć wniosek o wsparcie z Funduszu Prawo Nie Wyklucza. Wniosek znajdziesz na dole strony. Jeśli zostanie rozpatrzony pozytywnie, skontaktujemy Cię z zaufanym prawnikiem lub prawniczką, a następnie pokryjemy ich honorarium i wszystkie inne koszta sprawy. Przed złożeniem wniosku koniecznie zapoznaj się z poniższymi informacji oraz regulaminem dostępnym tutaj.

>>Przejdź do wniosku<<

  

Fundusz Prawo Nie Wyklucza – FAQ 

Czy każda osoba może otrzymać wsparcie z Funduszu?

Celem Funduszu jest zapewnienie profesjonalnego wsparcia prawnego osobom LGBT+ (albo działającym na rzecz osób LGBT+) znajdującym się w potrzebie, szczególnie osobom w trudnej sytuacji materialnej. Podstawowym kryterium przyznawania finansowania jest więc kryterium dochodowe – to dlatego prosimy o podanie informacji na ten temat w formularzu. Wniosek może natomiast złożyć każda osoba, której sprawa dotyczy ochrony praw osób LGBT+. Jeśli finansowanie nie zostanie przyznane i tak pomożemy poprzez przekazanie kontaktu do prawnika lub prawniczki, którzy specjalizują się w sprawach danego typu.

Z jaką sprawą mogę zgłosić się o wsparcie Funduszu?

Fundusz Prawo Nie Wyklucza działa w celu ochrony i poprawy sytuacji prawnej osób LGBT+. O wsparcie finansowe można więc zgłosić się z każdą sprawą administracyjną, sądowo-administracyjną, cywilną lub karną, dotyczącą ochrony praw osób LGBT+. Przykładowo, może być to sprawa o sądowe ustalenie płci, o transkrypcję aktu stanu cywilnego, o przestępstwo motywowane uprzedzeniami, o dyskryminację ze względu na orientację seksualną lub tożsamość płciową.

Co oznacza warunek znajdowania się w “trudnej sytuacji materialnej”?

Trudna sytuacja materialna to sytuacja, w której osoba nie może samodzielnie ponieść kosztów pomocy prawnej profesjonalnego prawnika lub prawniczki w danej sprawie, bez narażenia się na znaczny uszczerbek majątkowy lub znaczne trudności w zapewnieniu codziennego utrzymania. Nie ustalamy konkretnego progu dochodowego, bo sytuacje bywają bardzo różne i do każdej z nich podchodzimy indywidualnie, w toku rozpatrywania wniosku.

Czy każda osoba spełniająca kryterium trudnej sytuacji materialnej otrzyma wsparcie?

Niestety, nie możemy tego zagwarantować, mimo że bardzo byśmy chcieli! Budżet Funduszu nie jest nieograniczony i możemy pomóc tylko w takiej ilości spraw, na jaką wystarczą zgromadzone przez Fundusz środki finansowe.

Z tego względu poza kryterium dochodowym w każdej sprawie Rada Konsultacyjna Funduszu podejmuje indywidualną decyzję o przyznaniu pomocy, kierując się też stopniem indywidualnej krzywdy osoby wnioskującej, stanem finansów Funduszu oraz innymi uzasadnionymi przesłankami.
 

Na jakie wsparcie mogę liczyć?

Podstawową formą pomocy ze strony Funduszu jest całościowe sfinansowanie wszelkich kosztów postępowania sądowego, w tym wynagrodzenia prawnika lub prawniczki, do uzyskania prawomocnego wyroku sądu II instancji. W sytuacjach szczególnych możliwe jest jednak przyznanie finansowania częściowego – na zasadach ustalonych wówczas indywidualnie z osobą wnioskującą, albo pomocy prawnej pro bono.

Czy jeśli postępowanie w mojej sprawie już jest w toku, również mogę aplikować o finansowanie?

Tak. Bardzo istotne jest, aby zostało to wyraźnie zaznaczone w opisie sprawy w formularzu oraz aby do wniosku dołączyć wówczas kopię związanych ze sprawą dokumentów – zwłaszcza wydanych już w sprawie decyzji administracyjnych lub orzeczeń sądowych, a także złożonych już pism.

W przypadku szczególnie trudnej sytuacji materialnej możliwe jest również ubieganie się o refundację już poniesionych w sprawie kosztów. Prosimy wówczas o dołączenie do wniosku także dokumentów potwierdzających te koszty.

Jak długo będę czekać na odpowiedź w sprawie wniosku?

Rada konsultacyjna wyda decyzję w sprawie Twojego wniosku w terminie 30 dni, liczonym od momentu złożenia wniosku kompletnego – czyli takiego, który został złożony przez formularz na stronie internetowej Funduszu, zawierał opis sprawy, w tym problemu prawnego i dotychczas podjętych działań, oświadczenie o sytuacji materialnej, uzasadniające niemożność poniesienia kosztów postępowania i pomocy prawnej oraz kopię deklaracji PIT za ostatni rok.

Jeśli Twój wniosek nie będzie kompletny, otrzymasz od nas prośbę o jego uzupełnienie. Wówczas termin 30 dni biegnie od dnia uzupełnienia dokumentów.
 

Co, jeśli nie składałxm deklaracji PIT, bo nie pracuję?

Jeśli jesteś osobą niepracującą, pozostającą na utrzymaniu rodziny lub osoby bliskiej, do wniosku powinnxś dołączyć deklarację PIT osoby, która zapewnia Ci źródło utrzymania (ze wskazaniem ile osób liczy Wasze gospodarstwo domowe). Jeśli nie jest to możliwe (na przykład dlatego, że osoby najbliższe nie wiedzą o Twojej orientacji lub tożsamości), opisz we wniosku te szczególne okoliczności. Skontaktujemy się wówczas z Tobą w celu ustalenia sposobu działania.

Dlaczego muszę czekać na odpowiedź aż 30 dni? Co jeśli moja sprawa jest pilna?

Staramy działać się tak szybko jak możemy. Każdy wniosek musi zostać jednak dokładnie przeanalizowany i przekazany do decyzji Radzie Konsultacyjnej, a następnie Zarządowi Stowarzyszenia. Nie możemy więc obiecać rozpatrzenia wniosku szybciej niż w terminie 30 dni.

Jeśli jednak sprawa jest bardzo pilna, zwłaszcza ze względu na biegnący termin sądowy, np. na wniesienie skargi administracyjnej, bardzo prosimy o wyraźne zaznaczenie tego we wniosku. Postaramy się uwzględnić to rozpatrując wniosek albo skontaktujemy się z Tobą w celu pomocy w organizacji odpłatnej, pilnie potrzebnej pomocy prawnej, o której refundację przez Fundusz będziesz mógł lub mogła ubiegać się później.

Czy jeśli potrzebuję tylko porady prawnej, również mogę zwrócić się do Funduszu?

Jeśli jesteś osobą transpłciową, rodzicem osoby transpłciowiej lub Twoja sprawa z innych względów dotyczy tożsamości płciowej, a jednocześnie potrzebujesz tylko porady prawnej, możesz zapisać się tutaj na bezpłatne konsultacje prawne on-line, finansowane przez Fundusz. We innych sprawach obecnie Fundusz nie udziela porad prawnych i nie świadczy pomocy prawnej bezpośrednio. 

Z każdą sprawą dotyczącą ochrony praw osób LGBT+ możesz jednak aplikować o wsparcie do Funduszu. Jeśli otrzymasz decyzję o jego przyznaniu, wówczas skontaktujemy Cię z prawnikiem lub prawniczką, którzy będą prowadzić Twoją sprawę, a których honorarium zostanie pokryte przez Fundusz.

Jeśli decyzja w sprawie wsparcia Funduszu będzie negatywna, wówczas i tak zaproponujemy kontakt z zaufanym prawnikiem lub prawniczką, specjalizującymi się w takich sprawach jak Twoja. Będziesz musiałx pokryć jednak koszt świadczonej przez nich pomocy prawnej samodzielnie.

Czy mam prawo do odwołania od decyzji negatywnej?

Tak, w przypadku, w którym decyzja o przyznaniu pomocy będzie negatywna, możesz w terminie 14 dni od jej otrzymania złożyć odwołanie. Powinno zawierać Twoje imię i nazwisko, oznaczenie decyzji będącej przedmiotem odwołania oraz uzasadnienie wskazujące jakie okoliczności zostały przez Radę pominięte lub niewłaściwie ocenione, w świetle kryteriów przyznawania pomocy społecznej wskazanych w Regulaminie Funduszu Prawo Nie Wyklucza. Odwołanie należy przekazać na adres e-mail: [email protected].

 

 


 

Wypełnij wniosek

Nabór wniosków jest czasowo wstrzymany. Informacja na temat ponownego otwarcia formularza pojawi się na naszym Facebooku i w newsletterze.

 


Fundusz jest prowadzony przez: