Bezpłatne konsultacje prawne on-line w sprawach osób transpłciowych

Bezpłatne konsultacje prawne on-line w sprawach osób transpłciowych

Jeśli jesteś osobą transpłciową lub rodzicem osoby transpłciowej i masz pytania dotyczące:

  • postępowania sądowego o ustalenie płci metrykalnej;
  • zmiany imienia i nazwiska;
  • ochrony przed dyskryminacją ze względu na tożsamość płciową w miejscu pracy, szkole, służbie zdrowia;
  • uznania zagranicznego orzeczenia lub decyzji o uzgodnieniu płci metrykalnej;
  • jakichkolwiek innych kwestii prawnych związanych z tożsamością płciową;

możesz skorzystać z bezpłatnych konsultacji z prawnikiem lub prawniczką specjalizującymi się w ochronie praw osób LGBT+!

Konsultacje odbywają się on-line, raz w tygodniu, w piątki w godzinach 12.00-13.00 i obowiązują na nie zapisy.

Aby się zapisać, wystarczy wypełnić krótki formularz. Po jego otrzymaniu skontaktujemy się z Tobą w celu potwierdzenia terminu i przekażemy link do połączenia zdalnego.

 


Zapisz się na konsultacje:

Twoje dane

Opisz swoją sprawę

Click or drag files to this area to upload. You can upload up to 5 files.
Jeśli masz jakieś dokumenty związane ze sprawą (np. projekt pozwu, pisma procesowe z sądu lub cokolwiek innego z czym powinnyśmy zapoznać się przed konsultacjami) możesz dołączyć je tutaj!

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Regulamin bezpłatnych konsultacji prawnych prowadzonych przez Miłość Nie Wyklucza

I. Zakres porad prawnych
1. W ramach niniejszego projektu prawnicy i prawniczki współpracujący z MNW udzielają bezpłatnych porad prawnych tylko w zakresie spraw dotyczących osób transpłciowych.
2. MNW zastrzega sobie możliwość odmówienia zapisania na bezpłatną poradę prawną w przypadku innych spraw.
3. Każda sprawa podlega indywidualnej ocenie prawnika lub prawniczki co do możliwości i zakresu udzielenia porady prawnej, co oznacza, że nawet sprawa, która dotyczy osób transpłciowych może zostać nieobjęta konsultacjami.

II. Zasady przetwarzanie danych osobowych w ramach konsultacji prawnych prowadzonych przez Miłość Nie Wyklucza

1. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) informujemy, że administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie Miłość Nie Wyklucza. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych, w tym w celu realizacji praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych można skontaktować się z administratorem pod adresem mailowym [email protected]
2. Dane osobowe są przetwarzane przez administratora w celu:
- udzielenia pomocy prawnej przez Stowarzyszenie tj. w celu przeprowadzenia konsultacji prawnych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, czyli niezbędności przetwarzania do wykonania umowy lub do podjęcia działań na przed zawarciem umowy, przez okres obowiązywania umowy oraz przez czas niezbędny do dokonania rozliczeń po jej zakończeniu;
- w celu analizy sprawy (w zakresie, w jakim w przetwarzane będą dane wrażliwe, np. dane dotyczące orientacji seksualnej) podstawą przetwarzania jest art. 9 ust. 2 lit. d) RODO, czyli dokonywania przetwarzania w ramach działalności Stowarzyszenia w zakresie, w jakim dotyczy to osób będących jego członkami lub utrzymujących z nim stałe kontakty w związku z jego celami. W tym zakresie zapewniamy, że dane osobowe nie są ujawniane podmiotom trzecim bez zgody osoby, której dane dotyczą;
0 w przypadku dalszej chęci skorzystania z pomocy prawnej przy prowadzeniu sprawy, w celu skontaktowania osoby wnioskującej z prawnikiem/prawniczką świadczącą pomoc prawną w tym zakresie, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, czyli na podstawie zgody, przez czas niezbędny
- spełnienia ciążących na administratorze obowiązków prawnych np. wystawienia lub przechowywania faktur i innych dokumentów księgowych, realizacji obowiązków podatkowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, przez okres wymagany przez odpowiednie przepisy prawa;
- dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, w tym w celu prowadzenia wewnętrznych postępowań wyjaśniających, co jest prawnie uzasadnionym interesem administratora, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, przez okres przedawnienia roszczeń cywilnych, wynikających z przepisów prawa.
3. Podanie danych osobowych przetwarzanych w celu skorzystania z bezpłatnych konsultacji prawnych ma charakter dobrowolny, ale podanie danych oznaczonych (*) jest niezbędne do skutecznego zapisania się na konsultacje.
4. Dane osobowe mogą zostać udostępnione osobom działającym w ramach Stowarzyszenia, zwłaszcza prawnikom i prawniczkom prowadzącym konsultacje, na podstawie niezależnych umów.
5. W związku z przetwarzaniem danych osobowych osobie korzystającej z konsultacji przysługują następujące prawa:
- gdy podstawą prawną przetwarzania jest zgoda, - prawo do jej wycofania w każdym czasie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
- prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, czyli prawo do uzyskania potwierdzenia czy Administrator przetwarza dane oraz informacji dotyczących takiego przetwarzania;
- prawo do sprostowania danych, jeżeli dane przetwarzane przez Administratora są nieprawidłowe lub niekompletne;
- prawo żądania od Administratora usunięcia danych;
- prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych;
- prawo do przenoszenia danych, czyli, w określonych okolicznościach, prawo do otrzymania dostarczonych Administratora danych osobowych oraz przesłania ich innemu administratorowi;
- prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora lub wobec przetwarzania w celu marketingu bezpośredniego;
- prawo wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu lub pracy osoby, której dane dotyczą lub ze względu na miejsce domniemanego naruszenia RODO.

 


Konsultacje prawne dla osób transpłciowych są projektem finansowanym przez Fundusz Prawo Nie Wyklucza Stowarzyszenia Miłość Nie Wyklucza. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o Funduszu lub aplikować o wsparcie z Funduszu, szczegóły są dostępne tutaj: https://mnw.org.pl/prawo/