Uchwały anty-LGBT łamią prawo i powinny zostać uchylone

Ekspertyza przygotowana dla Polskiego Towarzystwa Prawa Antydyskryminacyjnego wskazuje, że uchwały przeciwko osobom LGBT+ naruszają przepisy Konstytucji.

Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego zareagowało na przyjmowane ostatnio w niektórych samorządach uchwały skierowane przeciwko społeczności LGBT+. Przygotowana została ekspertyza prawna, z której jednoznacznie wynika, że uchwały te są niezgodne z przepisami, w tym z Konstytucją, a wojewodowie powinni zaskarżać je do sądów.

Opinia wskazuje, że uchwały przeciwko osobom LGBT+ naruszają w szczególności przepisy Konstytucji: art. 7 mówiący o tym, że władze publiczne (w tym samorządowe) mają obowiązek działać na podstawie i w granicach prawa oraz art. 32, zakazujący dyskryminacji kogokolwiek z jakiejkolwiek przyczyny. Dyskryminacja ze względu na orientację seksualną jest też niedopuszczalna w świetle wiążącej dla Polski Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej oraz Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności i Międzynarodowym Pakcie Praw Obywatelskich i Politycznych.

Środowiska polityczne, odpowiedzialne za przyjmowanie tych uchwał, stosują niekiedy wybieg retoryczny, twierdząc, że stanowią one wyraz protestu przeciwko “ideologii LGBT”. Jednak w istocie, jak podkreśla Marek Szolc, prawnik i radny Warszawy, działający na rzecz naszej społeczności, działania te godzą w konkretne osoby:

Nie ma czegoś takiego jak ”ideologia LGBT”. Są osoby LGBT – lesbijki, geje, osoby biseksualne, transseksualne i inne nieheteronormatywne, które z daną orientacją seksualną albo tożsamością płciową się rodzą. Tak jak inni obywatele i obywatelki mają prawo do szacunku, do równego traktowania. Samorządy deklarujące, że będą ”wolne od LGBT”, brutalnie wykluczają je ze wspólnoty, narażają na przemoc. I to w sytuacji, gdy ilość przestępstw z nienawiści w Polsce szybko rośnie.

Oprócz raportu sporządzono także mapę prezentującą województwa, powiaty i gminy, głównie ze wschodu i południa Polski, które złamały przepisy zobowiązujące je do równego traktowania osób o innej niż heteroseksualna orientacji.

Opinia zostanie wysłana do wszystkich urzędów wojewódzkich, powiatowych i gminnych na terenie kraju. Będzie też dostępna na stronie internetowej Polskiego Towarzystwa Prawa Antydyskryminacyjnego oraz stronach Kampanii Przeciw Homofobii, Lambdy, Miłość Nie Wyklucza, Trans-Fuzji i Wolontariatu Równości.