Nasza droga do równości małżeńskiej

Nasza droga do równości małżeńskiej

Coraz więcej państw w Europie i na świecie decyduje się na wprowadzenie równości małżeńskiej i przyznanie parom jednopłciowym prawa do adopcji dzieci. Pewnego dnia stanie się tak również w Polsce - ale przecież samo się nie zrobi, potrzeba budowania poparcia społecznego i woli politycznej. Aby skutecznie prowadzić działania z tym związane, opracowaliśmy długofalową strategię.

Strategia wprowadzenia równości małżeńskiej w Polsce do 2025 r. to dokument skierowany do wszystkich osób,organizacji i instytucji, które wspierają ideę zrównania osób LGBT+ w prawie do zawierania małżeństwa i pragną prowadzić skuteczne działania na rzecz wprowadzenia równości małżeńskiej w Polsce.

Dokument jest wynikiem prac Stowarzyszenia Miłość Nie Wyklucza prowadzonych w ścisłej współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, działającymi na rzecz społeczności LGBT+ w Polsce. Jako pierwsza organizacja rzecznicza zajmująca się tematem równości małżeńskiej w Polsce, Miłość Nie Wyklucza przyjmuje na siebie zadanie facylitacji i koordynacji procesu wdrożenia Strategii, na drodze solidarnej współpracy ze wszystkimi sojusznikami sprawy.

Strategia zakłada jeden główny cel, zdefiniowany jako trwałe wprowadzenie ustawy o równości małżeńskiej. W toku prowadzonego dialogu strategicznego, analizy badań i diagnozy sytuacji uzgodniono, że wprowadzenie równości małżeńskiej w Polsce jest uwarunkowane zbudowaniem woli politycznej, zwiększeniem poparcia społecznego dla równości małżeńskiej oraz zwiększeniem potencjału organizacji LGBT+, dlatego też Strategia  wyznacza również trzy cele operacyjne, które wyznaczają kierunki działania niezbędne do osiągnięcia celu głównego:

  1. Zbudowanie woli politycznej do wprowadzenia równości małżeńskiej
  2. Zwiększenie poparcia społecznego dla równości małżeńskiej
  3. Podnoszenie potencjału organizacji LGBT+

 

 

Dla każdego z celów określono działania służące jego osiągnięciu, przy czym Strategia zawiera jedynie otwarty katalog pomysłów, z którego czerpać mogą instytucje, organizacje i osoby indywidualne.

Wprowadzenie równości małżeńskiej w Polsce jest zadaniem, które może zostać zrealizowane jedynie na drodze kooperatywnego, solidarnego działania wszystkich osób, organizacji i instytucji, które wspierają ideę równouprawnienia społeczności LGBT+, ogólnie pojętych praw człowieka i wolności obywatelskich oraz wyznających wartości, które przyświecają Strategii.

Strategia będzie wdrażana przez Stowarzyszenie Miłość Nie Wyklucza, sojusznicze organizacje LGBT+ oraz inne podmioty wspierające ideę równości małżeńskiej w Polsce.