Cele i wartości

Nasze wartości

Równość. Kierujemy się zasadą równego traktowania, która odnosi się zarówno do głównego celu Stowarzyszenia – wprowadzenia równości małżeńskiej w Polsce – jak i relacji wewnętrznych między osobami członkowskimi.

Jakość. Działamy w sposób przemyślany i profesjonalny. Realizujemy pomysłów i plany w najlepszy możliwy sposób.

Frajda. Czerpiemy satysfakcję z działania i świętujemy sukcesy. Robimy to, co daje nam radość i utrzymuje zaangażowanie.

Szacunek. Szanujemy wszystkie osoby członkowskie i wolontariackie Stowarzyszenia, innych organizacji i całą społeczność LGBT+, jak również osoby, które są adresatami naszych działań.

Partnerstwo. Współpracujemy ze wszystkimi chętnymi osobami i podmiotami na zasadach twórczej wymiany i wzajemnego wsparcia.

Nasze cele

  • Wprowadzenie do polskiego prawa zapisów o pełnej równości małżeńskiej, rozumianej jako prawo do zawarcia małżeństwa przez wszystkie osoby, niezależnie od ich orientacji psychoseksualnej czy identyfikacji płciowej.
  • Edukacja społeczna i promocja idei równości małżeńskiej oraz równego traktowania osób LGBT+.
  • Wspieranie i wzmacnianie społeczności LGBT+ (osób nieheteronormatywnych i transpłciowych) oraz ich sojuszniczek i sojuszników w Polsce.
  • Budowanie społeczności sojuszników równości zrzeszającej osoby publiczne, organizacje pozarządowe i ugrupowania polityczne.
  • Prowadzenie działań w całym kraju, dzięki aktywnej współpracy ze wszystkimi organizacjami LGBT+ w Polsce oraz wspieraniu inicjatyw lokalnych.
  • Prowadzenie monitoringu i lobbingu politycznego oraz angażowanie społeczności LGBT+ jako świadomego, aktywnego elektoratu.
  • Monitorowanie orzecznictwa krajowego i europejskiego w zakresie przepisów dotyczących osób LGBT+ ze szczególnym naciskiem na sytuację par tej samej płci.
  • Gromadzenie wiedzy i doświadczeń oraz tworzenie narzędzi prawnych, przygotowujących wprowadzenie przepisów o równości małżeńskiej do polskiego prawa.